Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV là đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực – TKV trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, được thành lập ngày 24/10/2003 theo Quyết định số 171/2003/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Nhiệm vụ chính của Công ty là đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn và sản xuất, kinh doanh điện cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia.

Các loại máy bơm sử dụng tại Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn